Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2019

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2019

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2019

Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2019 թվականի տասներորդ զեկույցում ներկայացված է ՀՀ բնակչության ժողովրդագրական, առողջությունը բնութագրող ինչպես նաև հիվանդացության և մահացության տվյալների վերլուծությունն՝ ըստ առավել տարածված նոզոլոգիաների, սեռատարիքային խմբերի: Զեկույցում արտացոլված են Առողջության չափորոշիչների և գնահատման միջազգային ինստիտուտի Հիվանդությունների համաշխարհային բեռի գործիքի միջոցով վերլուծված առողջապահական վիճակագրական տվյալները՝ ըստ երկրների և ժամանակաշրջանների:
ԱՀԳԳ զեկույցը նախատեսված է առողջապահական համակարգի կազմակերպիչների, առողջապահության ոլորտի փորձագետների, բժիշկների և առողջապահական համակարգի հարցերով զբաղվող և հետաքրքրվող այլ մասնագետների համար: