Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2013

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2013

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2013

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) զեկույցը ներկայացնում է առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման արդարացիության և ֆինանսական պաշտպանվածության, բնակչության առողջության ընդհանուր վիճակը մարզային կտրվածքով, առողջությանը սպառնացող կենսաբանական, վարքագծային ռիսկի գործոնների, տարածվածության և վնասակար ազդեցության, մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները, ինչպես նաև կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավման և իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականության վերլուծությունը: Զեկույցի յուրաքանչյուր բաժնում ներկայացված են Հայաստանում առողջապահական համակարգի գործունեության արդյունավետության բարելավման առաջարկներ։